PFA –urile in 2016 –contributii, declaratii, norme de venit

PFA-urile nu mai reprezinta o forma fiscala avantajoasa incepand cu 2016.

1. Modificari privind cheltuielile deductibile pentru contribuabilii care stabilesc venitul net anual din activităţi independente, determinat în sistem real :

cheltuielile să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care îşi desfăşoară activitatea individual şi/sau într-o formă de asociere, în ţară şi în străinătate, în scopul desfăşurării activităţii, reprezentând cheltuieli de cazare şi transport, altele decât cele prevăzute la art.68 alin. (7) lit. k)din Codul fiscal;

în cadrul cheltuielilor deductibile limitat enunţăm printre altele:

· scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislaţiei în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depăşit de valabilitate potrivit legii;

· contribuţiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la schemele de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

· primele de asigurare voluntară de sănătate, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

· cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit art.68 alin. (7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;

· cheltuielile reprezentând contribuţii obligatorii datorate pentru salariaţi, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;

· cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale.

· cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 4.000 euro anual;

· cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

2. Contributia de asigurari sociale (CAS)

Toate persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente sunt obligate la plata contribuţiei la asigurările sociale (CAS) cu excepţia persoanelor fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale şi a pensionarilor.

-Salariaţii nu mai sunt exceptaţi

-Se datorează plăţi anticipate la CAS dacă:

A. venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;

Conform Legii nr. 340/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 , publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 19 decembrie 2015 , câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2681 lei.

B. venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 121 alin. (1) depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

C. valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit. Persoanele fizice care datorează plăţi anticipate, conform celor de mai sus, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăţile anticipate, declaraţia privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii (formular 600).

-În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului

Persoanele fizice care determină venitul net în sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim (35% din salariul mediu brut) nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi nu datorează plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale.

Cota de impunere pentru plăţile anticipate este:

· cota pentru contribuţia individuală – 10,5%;

· cota integrală (26,3%, 31,3% sau 36,3%) dacă se optează pentru aceasta, în cadrul formularului 600, până la data de 31 ianuarie.

Definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor determinate în sistem real se efectuează de organul fiscal, în baza declaraţiei privind venitul realizat depuse de contribuabil. Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale se determină prin decizie de impunere anuală, prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuţie, asupra bazei de calcul, cu încadrarea acesteia în plafonul minim şi maxim.

Definitivarea CAS se aplică şi în cazul persoanelor impuse în sistem real, care nu au datorat plăţi anticipate pentru anul respectiv, dar al căror venit realizat în anul fiscal pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei de asigurări sociale depăşeşte plafonul minim de 35% din salariul mediu brut.

3. Contributia la sanatate (CASS)

Persoanele fizice autorizate datorează o contribuție la sănătate (CASS ) în cotă de 5,5% , însă baza de calcul diferă în funcție de modul de impunere a PFA – în sistem real sau pe baza normei de venit.

Astfel, pentru impunerea în sistem real baza de calcul este reprezentată de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale (diferența dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale).

În cazul impozitării la norma de venit baza de calcul este valoarea anuală a normei de venit , raportată la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară (care din 1 iulie 2015 este de 1050 lei ), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția. 9

Notă: De la 1 mai 2016, salariul minim brut pe ţară va creşte de la 1.050 de lei la 1.250 de lei , conform H.G. nr. 1017/2015 , publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015.

Plata contribuțiilor la sănătate se efectuează anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual .

Astfel, în baza declarației de venit estimat ( Formular 220 ) sau a declarației de venit realizat ( Formular 200 ), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plăți anticipate în care stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată anticipat și termenele de plată.

PlatA se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

După încheierea anului fiscal, în baza declarației privind venitul realizat depusă de contribuabili ( Formular 200 ), organul fiscal stabilește obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate prin decizia de impunere anuală regularizând sumele datorate cu titlu de plăți anticipate.

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei , iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

În anul 2016 persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu datorează CASS pentru aceste venituri , dacă realizează venituri din salarii, pensii sau alte activităţi independente.

4. Declaratia 600

600 este “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”.

Declaraţia se completează şi se depune începând cu 1 ianuarie 2016 de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente care determină venitul net anual în sistem real, sau pe baza normelor anuale de venit, prevăzute la art. 148 alin. (1) şi (2) din Codul Fiscal, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte şi care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;

b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) din Codul Fiscal depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

c) valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69 depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari.

Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. Declaraţia se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ca metodă alternativă de depunere a declaraţiilor, în conformitate cu prevederile legale. În acest caz, data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiilor.

Termenul de depunere a formularului 600 este până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (pentru anul 2016 termenul de depunere a formularului 600 este 1 februarie, data de 31 ianuarie fiind zi nelucrătoare). În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal , formularul 600 se depune în termen de 30 de zile de la data începerii activitãții. Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru contribuabilii care realizeazã venituri din activitãți independente este cota pentru contribuţia individuală de asigurãri sociale care de exemplu, pentru condiţii normale de muncă este de 10,5%.

Contribuabilii pot opta pentru cota integrală de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă de 26,3 %, bifȃnd căsuţa corespunzătoare opţiunii pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale aferente condiţiilor normale de muncă; Opțiunea este obligatorie pentru contribuabil pentru întreg anul fiscal , inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate, şi se consideră reînnoită pentru următorul an fiscal dacă contribuabilul nu solicită revenirea la cota individuală.

Dacã contribuabilul solicitã revenirea la cota individalã de asigurãri sociale va bifa căsuţa corespunzătoare renunţării la opţiune şi depune formularul 600 la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea la cota individuală de contribuţie de asigurări sociale.

 

Contacteaza-ne acum pentru o oferta gratuita!

linie
Email iconDespre noi

Finlex Consulting este o firma de contabilitate, evidenta contabila si servicii de consultanta pentru management si afaceri.

Ne adreseam in principal: Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor); persoanelor fizice autorizate si intreprinderilor individuale.

Venim in sprijinul acestor nevoi ale dumneavoastra prin servicii profesionale de contabilitate la tarife competitive.

Avantajele colaborarii cu noi

AvantajeClientii nostrii sunt acoperiti de raspunderea contractuala

AvantajeCosturile serviciilor contabile pot fi cu pana la 70% mai mici ...

AvantajeVeti putea lua decizii corecte pe baza rapoartelor primite in timp real

Vezi lista completa cu avantajele si beneficiile